Accessibility Tools

Skip to main content

Registration and abstract submission

To register for the Polish Crystallographic Meeting, PCrA Workshop and the Scientific Session of the PCrA Young Crystallographers Section see the form below.

Before filling out the form:

 1. please prepeare abstracts of plenary talks and poster presentations  in editable formats (docx, doc, odt). Please adhere strictly to the format and typography of the abstract template attached below. The abstract cannot be longer than 2 pages.

  TEMPLATE OF THE MEETING ABSTRACT


  Please name the files containing the abstract: Surname_Name_R.docx (in the case of a talk), Surname_Name_P.docx (in the case of a poster), Surname_Name_S.docx (in the case of a talk in the Session of Young Crystallographers). Participants may submit only: (i) one plenary talk, (ii) or one poster, (iii) or talk and poster.

  Participant of the Session of Young Crystallographers Section of PCrA may submit only one paper per Session. You can also submit an abstract of an oral presentation on a different topic for the Plenary Sessions or an abstract of a poster presentation on the same topic for the Poster Sessions of the Conference. As in the previous year, the speakers of the Session can be students, PhD students and PhD graduates (maximum 5 years after defense). Other people can participate as listeners.

 2. participants delegated by institutions are asked first to fill out the form VAT Exemption Statement, confirm it with the relevant authorities, and then attach it as the pdf file in the Registration form, see below. Participants paying the registration fee with their own funds do not need to submit this Statement.

Complete 0%
1 Page 1 2 Page 10 3 Page 2 4 Page 8 5 Page 5 6 Page 9 7 Page 4 8 Page 7

Rejestracja 65 KK 2024/ Registration Form 65th PCM 2024

Rejestracja na 65. Konwersatorium Krystalograficzne, 26-28 VI 2024 r. / Registration for the 65th Polish Crystallographic Meeting, June 26-28, 2024

Imię (imiona) / Name(s) *
Nazwisko / Surname *
E-mail *
Numer telefonu / Phone number
+48
Search
  Instytucja / Institution *
  Inna - proszę wpisać nazwę / Other - write down its name *
  Stopień naukowy / Academic degree*
  Lic.
  Inż.
  Mgr
  Mgr inż.
  Dr
  Dr hab.
  Prof. dr hab.
  Inny / Other
  Inny - proszę podać / Other - write it down *
  Zakres uczestnictwa (można wybrać więcej niż jedną opcję) / Scope of the participation (you can choose more than one option)*
  Warsztaty Naukowe PTKryst / PCrA Scientific Workshop (26.06)
  Sesja Naukowa Sekcji Młodych Krystalografów PTKryst / Session of Young Crystallographers Section of PCrA (26.06)
  Sesje Plenarne i Plakatowe Konwersatorium / Plenary and poster sessions of 65PCM (27-28.06.2024)

  Sesja Naukowa Sekcji Młodych Krystalografów PTKryst / Session of Young Crystallographers Section of PCrA (26.06)

  Funkcja / Position*
  Student I lub II stopnia / Undergraduate
  Doktorant / PhD student
  Dr (maksymalnie 5 lat po obronie) / PhD (max 5 years after defense)
  Inny / Other
  Prezentacja ustna / Oral presentation (10 min)*
  Tak / Yes
  Nie / No
  Załącz swój abstrakt / Attach your abstract *
  Drag & Drop Files Here Browse Files
  Back Next
  Complete 12%
  1 Page 1 2 Page 10 3 Page 2 4 Page 8 5 Page 5 6 Page 9 7 Page 4 8 Page 7

  Rejestracja na 65. Konwersatorium Krystalograficzne, 26-28 VI 2024 r. / Registration for the 65th Polish Crystallographic Meeting, June 26-28, 2024

   

   

  Uczestników delegowanych przez instytucje bardzo prosimy o wypełnienie niniejszego Oświadczenia o zwolnieniu z VAT, potwierdzenie u odpowiednich organów, a następnie załączenie go w formie pliku pdf w poniższym formularzu. Uczestnicy płacący wpisowe z własnych środków, nie muszą przesyłać tego Oświadczenia.

   

  Participants delegated by institutions are asked to fill in the form VAT Exemption Statement, confirm it with the relevant authorities, and then attach it as the pdf file in the Registration form, see below. Participants paying the registration fee with their own funds do not need to submit this Statement.

  Przesyłanie streszczeń / Sending abstracts


  Streszczenia komunikatów plenarnych i prezentacji plakatowych proszę załączać w na kolejnych stroanach poniższego formularza tylko w formatach edytowalnych (docx, doc, odt). Proszę trzymać się ściśle formatu i typografii wzoru abstraktu załączonego poniżej. Streszczenie nie może być dłuższe niż 2 strony.

  WZÓR ABSTRAKTU KONFERENCYJNEGO

  Plikom zawierającym streszczenie proszę nadać nazwę: Nazwisko_Imię_R.docx (w przypadku referatu,) Nazwisko_Imię_P.docx (w przypadku plakatu) lub Nazwisko_Imię_S.docx (w przypadku referatu na Sesji Młodych).

   

  Abstracts of plenary talks and poster presentations should be attached in the next pages of the below form only in editable formats (docx, doc, odt). Please adhere strictly to the format and typography of the abstract template attached below. The abstract cannot be longer than 2 pages.
  TEMPLATE OF THE MEETING ABSTRACT
  Please name the files containing the abstract: Surname_Name_R.docx (in the case of a talk), Surname_Name_P.docx (in the case of a poster), Surname_Name_S.docx (in the case of a talk in the Session of Young Crystallographers).

  Uczestnik Sesji Naukowej Młodych Krystalografów PTKryst może zgłosić tylko jeden abstrakt. Można dodatkowo zgłosić abstrakt (ten sam lub inny) jako prezentacja plakatowa lub referat podczas Sesji Plenarnych i Plakatowych Konwersatorium.


  Streszczenie proszę załączać w poniższym formularzu tylko w formacie edytowalnym (docx, doc, odt). Proszę trzymać się ściśle formatu i typografii wzoru abstraktu załączonego poniżej. Streszczenie nie może być dłuższe niż 2 strony.

  WZÓR ABSTRAKTU KONFERENCYJNEGO

  Plik zawierający streszczenie referatu na Sesję Młodych proszę nazwać: Nazwisko_Imię_S.docx.

   

  Participant of the Session of Young Crystallographers Section of PCrA may submit only one paper per Session. He/she also has the right to submit the same paper as a poster, or submit another oral presentation and/or poster to the Polish Crystallograpic Meeting.

   

  Please attach your Abstract in the below form only in editable format (docx, doc, odt). Please adhere strictly to the format and typography of the abstract template attached below. The abstract cannot be longer than 2 pages.
  TEMPLATE OF THE MEETING ABSTRACT
  Please name the file containing the abstract for a talk in the Session of Young Crystallographers: Surname_Name_S.docx.

   

  Proszę podać adres (jeśli inny niż płatnika) / Please provide the address (if different from the payer's)
  Back Next
  Complete 25%
  1 Page 1 2 Page 10 3 Page 2 4 Page 8 5 Page 5 6 Page 9 7 Page 4 8 Page 7

  Opłata konferencyjna / Conference fee

      150 PLN  - dla pracowników naukowych i doktorantów / for researchers and PhD students


  Bezpłatny udział w konferencji przysługuje wszystkim studentom a także uczestnikom z Ukrainy, którzy przyjadą na konferencję lub wyjechali z Ukrainy po 24 lutego 2022 r. / Free participation in the conference is available to all students as well as to participants from Ukraine who will come to the conference or have left Ukraine after February 24, 2022.


  Opłaty konferencyjnej należy dokonywać przelewem do 7 czerwca 2024 r na konto: / The conference fee should be made until June 7, 2024 by bank transfer to the following account:


  INTiBS PAN
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Bank: BGK Oddział Wrocław
  Nr rachunku / Account number: 79 1130 1033 0018 8183 0720 0009
  Tytuł przelewu / Transfer title: 65 KK, Nazwisko i imię uczestnika / 65KK, Surname and first name

  Proszę wybrać rodzaj opłaty / Please select fee type *
  Załącz Oświadczenie o zwolnieniu z VAT / Attach your VAT Exemption Statement *Załącz wypełnione i podpisane "Oświadczenie o zwolnieniu z VAT" (do pobrania na stronie https://konkryst.intibs.pl)
  Drag & Drop Files Here Browse Files
  Czy będzie Pan(i) potrzebować faktury? / Do you need an invoice?*
  Tak / Yes
  Nie / No
  Proszę podać pełną nazwę firmy/jendostki płacącej, numer NIP oraz adres / Please provide the full name of the firm, NIP and address *
  Preferowany sposób odbioru faktury / Preferred method of receiving an invoice*
  Podczas Konwersatorium / During the Conference
  E-mailem / By email
  Pocztą / By post 
  Back Next
  Complete 37%
  1 Page 1 2 Page 10 3 Page 2 4 Page 8 5 Page 5 6 Page 9 7 Page 4 8 Page 7
  Rodzaj uczestnictwa / Type of participation*
  Referat plenarny / Oral presentation
  Prezentacja plakatowa / Poster presentation
  Referat plenarny i prezentacja plakatowa / Poster and oral presentations
  Słuchacz (bez prezentacji i referatu) / Listener (without any presentation)

  Referat / Lecture

  Proszę o wybranie długości referatu / Please choose the length of your oral presentation *Wybierz preferowany czas wystąpienia ustnego na Konwersatorium
  Tytuł referatu na sesji plenarnej / Title of the oral presentation *
  Proszę podać pełne imiona i nazwiska autora i współautorów referatu na sesji plenarnej / Full names of the author and co-authors of the oral presentation *
  Tematyka referatu / Topic of the oral presentation*
  Krystalografia biologiczna / Biocrystallography
  Krystalografia w chemii / Crystallography in chemistry
  Krystalografia fizyczna / Crystallography in physics
  Krystalografia w inżynierii materiałowej / Crystallograhy in materials science
  Wzrost kryształów / Crystal growth
  Teoria, aparatura i dydaktyka krystalografii / Theory, instrumentation and teaching of crystallography
  Inne / Other
  Załącz abstrakt referatu / Attach an abstract of your oral presentation *Abstrakt powinien być w formacie doc, docx lub rtf. Wzór abstraktu do pobrania na stronie: https://konkryst.intibs.pl
  Drag & Drop Files Here Browse Files
  Back Next
  Complete 50%
  1 Page 1 2 Page 10 3 Page 2 4 Page 8 5 Page 5 6 Page 9 7 Page 4 8 Page 7

  Plakat / Poster

  Tytuł prezentacji plakatowe / Title of the poster presentation *
  Proszę podać pełne imiona i nazwiska autora oraz współautorów prezentacji plakatowej / Full names of author and co-authors of the poster presentation *
  Tematyka prezentacji plakatowej / Topic of the poster presentation*
  Krystalografia biologiczna / Biocrystallography
  Krystalografia w chemii / Crystallography in chemistry
  Krystalografia fizyczna / Crystallography in physics
  Krystalografia w inżynierii materiałowej / Crystallograhy in materials science
  Wzrost kryształów / Crystal growth
  Teoria, aparatura i dydaktyka krystalografii / Theory, instrumentation and teaching of crystallography
  Inne / Other
  Załącz abstrakt prezentacji plakatowej / Attach an abstract of your poster presentation* *Wzór abstraktu do pobrania na stronie: https://konkryst.intibs.pl
  Drag & Drop Files Here Browse Files
  Back Next
  Complete 62%
  1 Page 1 2 Page 10 3 Page 2 4 Page 8 5 Page 5 6 Page 9 7 Page 4 8 Page 7

  Obiad / Lunch

  Organizatorzy nie zapewniają obiadów podczas Konwersatorium. Istnieje możliwość samodzielnego ich wykupienia w kantynie/restauracji Instytut Smaku znajdującej się na terenie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu sprawdzenia zainteresowania obiadami w Instytucie Smaku.

   

  The organizers do not provide lunches during the Conference. It is possible to purchase them by yourself in the canteen/restaurant Instytut Smaku located on the premises of the Institute of Low Temperatures and Structural Research PAS. Please complete the form below to check your interest in lunches at the Instytut Smaku.

   

  26.06. (Śr. / Wed.) Obiad / Lunch
  Tak / Yes
  Nie / No
  Menu śr. / Wed.*
  Mięsne / Meat
  Wegetariańskie / Vegetarian
  27.06. (Czw. / Thu.) Obiad / Lunch
  Tak / Yes
  Nie / No
  Menu czw. /Thu.*
  Mięsne / Meat
  Wegetariańskie / Vegetarian 
  28.06. (Pt. / Fri.) Obiad / Lunch
  Tak / Yes
  Nie / No
  Menu pt. / Fri.*
  Mięsne / Meat
  Wegetariańskie / Vegetarian
  Back Next
  Complete 75%
  1 Page 1 2 Page 10 3 Page 2 4 Page 8 5 Page 5 6 Page 9 7 Page 4 8 Page 7

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych / Information concerning the processing of personal data

  Pani / Pana dane osobowe zbiera i przetwarza Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu zgodnie z Informacją o Przetwarzaniu Danych Osobowych dostępną pod adresem https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo wersja jest prawnie wiążąca; przewiń tę stronę w dół, aby zobaczyć tłumaczenie na język angielski).


  Your personal data is collected and processed by the Institute of Low Temperature and Structural Research, Polish Academy of Sciences in Wrocław in accordance with the Personal Data Processing Information available at https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo (Polish version is legally binding; please scroll down that page for English translation).

  Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zgodnie z powyższym oświadczeniem w celu realizacji celów konferencji. Odmowa będzie równoznaczna z rezygnacją ze zgłoszenia.


  Please consent to the processing of your personal data in accordance with the above statement in order to implement the objectives of the conference. Refusal will be tantamount to resignation from the application.

  Zaakceptuj warunki / Accept Terms *

  Zapoznałam/łem się z polityką prywatności i akceptuję jej postanowienia. / I have read and agree to the Terms and Conditions.

  Back Next
  Complete 87%
  1 Page 1 2 Page 10 3 Page 2 4 Page 8 5 Page 5 6 Page 9 7 Page 4 8 Page 7

  Poprawienie zgłoszenia / Correction of the registration form

  To jest ostatnia szansa na wprowadzenie poprawek zgłoszenia. W przypadku wątpliwości, proszę się cofnąć w formularzu zgłoszenia przyciskiem Wstecz i dokonać poprawek. Jeśli akceptuje Pani/Pan wszystkie wprowadzone dane prosimy o wysłanie zgłoszenia, klikając przycisk Prześlij. Po przesłaniu zgłoszenia zostanie wysłany mail z potwierdzeniem na Pani/a skrzynkę pocztową (proszę także sprawdzić folder Spam). Wszystkie uwagi prosimy przesyłać na adres konwersatorium@intibs.pl.


  This is the last chance to amend your data in the registration form. In case of doubts, please go back in the application form with the Back (Wstecz) button and make corrections. If you accept all the data entered, please send your application by clicking the Submit (Prześlij) button. After your submission you will receive an e-mail confirming your registration (please check also your Spam folder). Please send all comments to konwersatorium@intibs.pl.

  Back Next